STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021
2022 153/TB-TCQLTT 22/08/2022
2
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu -chi ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh
2022 15/QĐ-CQLTT 07/03/2022
3
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh
2022 16/QĐ-CQLTT 07/03/2022
4
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh
2020 68/QĐ-CQLTT 15/10/2021
5
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh
2021 16/QĐ-CQLTT 09/03/2021
6
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh
2020 15/QĐ-CQLTT 05/03/2021
7
Quyết định về việc công bố công khai ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh
2019 101/QĐ-CQLTT 31/12/2020