Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo lịch công tác tuần của Cục trưởng, Phó Cục trưởng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo lịch công tác tuần của Cục trưởng, Phó Cục trưởng từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo lịch công tác tuần của Cục trưởng, Phó Cục trưởng từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021 như sau:

Ngày tháng

Người thực hiện và cán bộ liên quan

Nội dung công tác

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ hai

06/12//2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

 - Sáng: Họp giao ban tháng 12/2021

 - Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

 - Sáng: Họp giao ban tháng 12/2021

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

 - Sáng: Họp giao ban tháng 12/2021

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Thứ ba

07/12/2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

 - Sáng: Kiểm tra Chi bộ Đội 1

 - Chiều: Kiểm tra Chi bộ Đội 2

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

 - Sáng: Kiểm tra Chi bộ Đội 1

 - Chiều: Kiểm tra Chi bộ Đội 2

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

 - Sáng: Kiểm tra Chi bộ Đội 1

 - Chiều: Kiểm tra Chi bộ Đội 2

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

 

Thứ tư

08/12/2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

- Sáng: Kiểm tra Chi bộ Đội 3

 - Chiều: Kiểm tra Chi bộ Đội 4

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

  - Sáng: Kiểm tra Chi bộ Đội 3

- Chiều: Kiểm tra Chi bộ Đội 4

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

- Sáng: Kiểm tra Chi bộ Đội 3

- Chiều: Kiểm tra Chi bộ Đội 4

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Thứ năm

09/12/2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

  - Sáng: Kiểm tra Chi bộ Văn phòng

 - Chiều: Họp Tổ kiểm tra

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

 - Sáng: Kiểm tra chấm điểm Chi bộ Văn phòng

- Chiều: Họp Tổ kiểm tra

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

  - Sáng: Kiểm tra chấm điểm Chi bộ Văn phòng

- Chiều: Họp Tổ kiểm tra

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Thứ sáu

10/12/2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

 - Sáng: Họp đánh giá xếp loại tập thể và cá nhân Đảng bộ Cục Quản lý thị trường.

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Cục QLTT

 

- Cục QLTT

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

- Sáng: Họp đánh giá xếp loại tập thể và cá nhân Đảng bộ Cục Quản lý thị trường.

 - Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Cục QLTT

 

- Cục QLTT

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

- Sáng: Họp đánh giá xếp loại tập thể và cá nhân Đảng bộ Cục Quản lý thị trường.

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Cục QLTT

 

- Cục QLTT