Cục Quản lý thị trường Trà Vinh ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng phân bón năm 2021

Thưc hiện công văn số 1643/TCQLTT-CNV ngày 28/7/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hàng phân bón. Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng phân bón năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh phân bón trên địa bàn; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đánh giá tình hình thực thi các quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn; qua đó rà soát, phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; thông qua công tác kiểm tra đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh phân bón trên địa bàn.

Thời gian thực hiện kế hoạch kể từ ngày ký ban hành kế hoạch đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2021.

Đối tượng kiểm tra là các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh phân bón trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra gồm: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy phép kinh doanh và các quy định về buôn bán phân bón; hàng hóa và hóa đơn chứng từ có liên quan đến hàng hoá, nguồn gốc, xuất xứ; kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; lấy mẫu để kiểm tra chất lượng khi cần thiết; kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; các quy định khác trong hoạt động kinh doanh phân bón theo thẩm quyền.

Hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ đúng quy định pháp luật; các hành vi vi phạm đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo các quy định pháp luật. Công tác kiểm tra xử lý phải gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Việc kiểm tra không gây phiền hà, trở ngại cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh; đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp được diễn ra bình thường; triển khai tổ chức kiểm tra có kế hoạch cụ thể; nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; việc đánh giá, kết luận kiểm tra phản ánh thực tế khách quan, trung thực và đảm bảo công bằng.

Mời quý vị xem nội dung kế hoạch.

Trần Diệu Phượng