Chi bộ Văn phòng Cục Quản lý thị trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Thực hiện kế hoạch số 305-KH/ĐU ngày 10/5/2022 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường về việc xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, chi bộ Văn phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 8 với chủ đề “ Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU ngày 12/9/2018 của Ban tổ chức Tỉnh ủy “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” định kỳ hàng quý các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Trên cơ sở đó, chi bộ Văn phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 8 với chủ đề “ Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ văn phòng.

Đảng ủy Cục Quản lý thị trường triển khai, quán triệt các kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và kế hoạch của Đảng ủy Cục về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “ Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Chi bộ Văn phòng đã tổ chức triển khai, thực hiện chia theo 3 nhóm:

- Nhóm 1, thực hiện nội dung “làm gương mẫu mực” gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý thị trường; Ban lãnh đạo Cục Quản lý thị trường; Trưởng, Phó các phòng, Đội trực thuộc Cục.

- Nhóm 2, thực hiện nội dung “tích cực làm theo” gồm công chức là: Đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc (trừ đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác) và không thuộc nhóm 1.

- Nhóm 3, thực hiện nội dung “tích cực làm theo” gồm: công chức, người lao động ngoài đảng đang công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh.

Nhìn chung từng đảng viên, công chức và người lao động theo chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác, đăng ký thực hiện nội dung “Làm gương mẫu mực” hoặc nội dung “Tích cực làm theo”. Lấy kết quả đăng ký, thực hiện kế hoạch cá nhân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hàng năm đối với đảng viên, công chức và người lao động. Mô hình được quán triệt và triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nêu gương cho công chức và người lao động làm theo.

Buổi sinh hoạt chuyên đề, giúp cho đảng viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa và hiệu quả chuyên đề mà chi bộ đưa ra. Đồng thời, đảng viên thảo luận nội dung chuyên đề, nhằm giúp nội dung chuyên đề được hoàn chỉnh và thực hiện đạt hiệu quả hơn mô hình “ Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Trần Diệu Phượng