Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu sửa chữa nhỏ Đội Quản lý thị trường số 4

Căn cứ Quyết định số 1326/QĐ-TCQLTT ngày 11/7/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh và Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh và Công ty TNHH Xây dựng Đại Hồng Phát. Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu sửa chữa nhỏ Đội Quản lý thị trường số 4.

Xem quyết định phê duyệt tại đây.

Trần Diệu Phượng