Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Ngày 13/6/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Trà Vinh hỗ trợ tiêu thụ 5.000 kg vải thiều Bắc Giang

Thực hiện Công văn số 1102/TCQLTT-VPTC ngày 01/6/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai Chương trình hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang; công văn số 75/VPTC-THHC ngày 04/6/2021 về việc triển khai Chương trình hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang và công văn số 2131/UBND-NN ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện ý kiến đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã chủ động phối hợp với ngành chức năng như Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… thống kê nhu cầu mua vải. Sau đó, phối hợp với Bưu điện tỉnh Trà Vinh tổ chức cung ứng tiêu thụ. Đợt 1 ngày 13/6/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Trà Vinh hỗ trợ tiêu thụ 5.000kg vải thiều Bắc Giang. Đợt 2 ngày 16/6/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh Trà Vinh hỗ trợ tiêu thụ 15.000kg vải thiều Bắc Giang. Dự kiến đến hết tháng 7/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh Trà Vinh hỗ trợ tiêu thụ hết số lượng vải theo chỉ tiêu của Tổng cục Quản lý thị trường giao.

Một số hình ảnh hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh trong chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang:

Trần Diệu Phượng