Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thực hiện việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cơ quan, đơn vị

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương, ngày 09 tháng 5 năm 2023 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh ban hành Công văn số:144/QLTTTV-TCHC, nhằm triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Công văn số 2536/BCT-VP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Bộ Công Thương chỉ đạo triển khai Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương.

Ảnh minh họa

Để tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh tin thần dám nói, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức của Ngành vì lợi ích của Đất nước, của nhân dân; phát huy vai trò của công chức, người lao động trong công tác tham mưu xử lý công việc của đơn vị, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh, Cục trưởng yêu cầu Trưởng phòng các Phòng, Đội trưởng các Đội tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 280, cũng như Công văn số 2536 của Bộ Công Thương; trong đó, chú trọng thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Quy chế làm việc của Cục Quản lý thị trường theo Quyết định số 29/QĐ-QLTTTV ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Cục trưởng và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị;

Thứ hai, phát huy vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; trực tiếp, chủ động chỉ đạo tích cực giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;

Thứ ba, báo cáo kịp thời, tham mưu với Ban lãnh đạo đơn vị để xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền, không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, giao nhiệm vụ;

Thứ tư, không chuyển công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng, Đội mình sang Phòng, Đội khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của đơn vị khác;

Thứ năm, khi giải quyết công việc, Phòng, Đội chủ trì phải tích cực, chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan; Trưởng Phòng, Đội trưởng các đội được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, chính kiến rỏ ràng, không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm;

Thứ sáu, tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu đề xuất với lãnh đạo sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy trình xử lý công việc nội bộ của đơn vị theo thẩm quyền, nhằm bảo đảm các công việc được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định của pháp luật;

Cuối cùng, kịp thời rà soát, thay thế hoặc luân chuyển theo thẩm quyền các cá nhân năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùng đẩy, thiếu trách nhiệm để trì truệ, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trường hợp né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trể công việc, tùy theo mức độ sẻ bị xử lý theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Nguyễn Văn Hiền