Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh triển khai Chỉ thị số 08/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 04/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành tại Bộ Công Thương.

Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Cục QLTT tỉnh Trà Vinh tổ chức triển khai Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 04/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành tại Bộ Công Thương. Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh yêu cầu Trưởng phòng, Đội trưởng các Đội QLTT thuộc Cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện, phổ biến Chị thị số 08/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương đến toàn thể công chức biết, thực hiện theo quy định.

Xem nội dung văn bản tại đây.

Trần Diệu Phượng