Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện công tác kiểm tra các quy định pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn, hợp quy

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã ban hành công văn số 168/CQLTT-NVTH ngày 08/6/2021 về việc tăng cường kiểm tra các quy định pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn, hợp quy.

Thực hiện công văn số 1119/TCQLTT-CNV ngày 04/6/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra các quy định pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn, hợp quy. Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã ban hành công văn số 168/CQLTT-NVTH ngày 08/6/2021 về việc tăng cường kiểm tra các quy định pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn, hợp quy.

Theo nội dung công văn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường chỉ đạo trưởng phòng, đội trưởng tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin về việc chấp hành các  quy định về chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về đo lường chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các mặt hàng như: May mặc, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, đồ điện, xăng dầu, phân bón, thực phẩm…

Thông qua công tác kiểm tra, cần kết hợp công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân ký cam kết việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Mời quý vị xem nội dung công văn.
Trần Diệu Phượng