Cục Quản lý thị trường Trà Vinh ban hành quy chế tiếp công dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TCQLTT ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Quy chế tiếp công dân của Tổng cục Quản lý thị trường. Cục Quản lý thị trường Trà Vinh ban hành Quyết định số 47/QĐ-QLTTTV ngày 08 tháng 5 năm 2023 kèm theo Quy chế tiếp công dân.

 

Ngày 25 tháng 4 năm 2023, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 47/QĐ-QLTTTV ngày 8 tháng 5 năm 2023 kèm theo Quy chế tiếp công dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh  sẽ thực hiện việc tiếp công dân vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần( trừ ngày lễ, ngày nghỉ, ngày tết) theo quy định của pháp luật trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết thì bố trí vào ngày làm việc tiếp theo.

Phòng Thanh tra- Pháp chế là đơn vị thường trực tiếp công dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh, kịp thời báo cáo Cục trưởng tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Phòng Tổ chức- Hành chính có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ việc tiếp công dân; phối hợp với công an địa phương trong việc giữ gìn an ninh, trật tự tại địa điểm tiếp công dân.

Các Đội Quản lý thị trường xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ 01 tuần tiếp công dân 01 ngày trong giờ hành chính, bố trí địa điểm tiếp công dân phù hợp với tình hình của đơn vị; bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, phản ánh được dễ dàng, thuận lợi.

Việc ban hành Quy chế tiếp công dân sẽ giúp đảm bảo quyền và lợi ích của công dân, đồng thời tăng cường sự minh bạch, công khai, trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc tiếp công dân.

 Nội dung Quy chế tiếp công dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh xem tại đây

Kiên Sô Phia