Hoạt động

Cục Quản lý thị trường Trà Vinh ban hành quy chế tiếp công dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TCQLTT ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Quy chế tiếp công dân của Tổng cục Quản lý thị trường. Cục Quản lý thị trường Trà Vinh ban hành Quyết định số 47/QĐ-QLTTTV ngày 08 tháng 5 năm 2023 kèm theo Quy chế tiếp công dân.