Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Quyết định số 1326/QĐ-TCQLTT ngày 11/7/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh. Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu.