Kiểm tra, kiểm soát

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh tổ chức họp Hội đồng xử lý tài sản được xác lập quyền sở hửu toàn dân là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-QLTTTV ngày 18 tháng 5 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng xử lý tài sản được xác lập quyền sở hửu toàn dân là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh