Kiểm tra, kiểm soát

Cục QLTT tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2414/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường; công văn số 2586/TCQLTT-TTKT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh