Cục Quản lý thị trường Trà Vinh công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-TCQLTT ngày 28/12/2018 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 101/QĐ-CQLTT ngày 31/12/2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019.

Nội dung Quyết định, mời quý vị xem tại đây.
Nguyễn Thị Huỳnh Đào