Nghị định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định gồm 04 chương có 26 điều.

Nghị định quy định có bốn mức xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Nghị định nêu rõ các tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở bốn mức.

Lực lượng kết hợp với ngành chức năng thực hiện thanh tra chuyên ngành.

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định một trong những tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận thì Nghị định số 90/2020/NĐ-CP không còn quy định tiêu chí này. Thay vào đó, một tiêu chí mới để xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020. Bãi bỏ các Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Mời quý vị xem nội dung Nghị định./.
Trần Diệu Phượng